Algemene voorwaarden Emjawi Design & Content

 

Artikel 1: Definities

1.1
Emjawi Design & Content: de gebruiker van de algemene voorwaarden, hierna te noemen Emjawi.
1.2
Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Emjawi een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3
Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Emjawi.
1.4
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 5 maart 2015.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en door Emjawi gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en alle overige handelingen verricht door Emjawi.
2.2
Door ondertekening van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod duidelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2.4
Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit duidelijk schriftelijk wordt overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en acceptatie

3.1
Offertes gemaakt door Emjawi zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na de dagtekening van de betreffende offerte, tenzij duidelijk anders is aangegeven of duidelijk schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.
3.2
Offertes en aanbiedingen zijn niet van toepassing voor toekomstige opdrachten voor dezelfde opdrachtgever, of voor opdrachten voor andere opdrachtgevers.
3.3
Alle prijzen genoemd op de website en in de offerte zijn exclusief btw en overige kosten (zoals reis- en administratiekosten).
3.4
Een offerte of aanbieding verplicht Emjawi niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5
De overeenkomst wordt beschouwd als geaccepteerd als deze door beide partijen is ondertekend, inclusief de daarbij behorende bijlagen.

 

Artikel 4: Uitvoering en overeenkomsten

4.1
Emjawi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2
Door Emjawi wordt pas begonnen met de uitvoering na dat de overeenkomst en bijbehorende bijlagen ondertekend bij Emjawi in bezit zijn.
4.3
Voor aanvang van de uitvoering dient de opdrachtgever 20% van het totale factuurbedrag als aanbetaling over te maken op het rekeningnummer van Emjawi, onder vermelding van klant- en factuurnummer, tenzij duidelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4
De opdrachtgever dient zich volledig te identificeren en alle gegevens naar waarheid in te vullen op de bijbehorende bijlage(s) van de overeenkomst.
4.5
Wijziging van de oorspronkelijke afgesloten overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat de wijziging middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
4.6
Tariefwijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de overeenkomst, bij verlening van de overeenkomst of bij wijziging in de voor Emjawi van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4.7
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Emjawi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Emjawi worden verstrekt.
4.8
Emjawi heeft het recht om de overeenkomst op de schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.9
Indien voor de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Emjawi het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 5: Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

5.1
Emjawi verleent kosteloos tot 3 maanden na oplevering van de website onderhoud aan de website betreft het herstellen van fouten die gemaakt zijn door Emjawi. Hierbij is artikel 10 van toepassing.
5.2
Na het verstrijken van de termijn van 3 maanden na de opleveringsdatum zal er een tarief gerekend worden.
5.3
Toevoegingen aan de inhoud van de website is na oplevering in handen van de opdrachtgever. De opdrachtgever is vrij om de inhoud naar wens aan te passen.
5.4
Indien de opdrachtgever na oplevering aanpassingen wenst in welke vorm dan ook, dan zal dit worden beschouwd als een nieuwe opdracht.

 

Artikel 6: Duur en beëindiging

6.1
De looptijd zoals beschreven in de overeenkomst, kan worden verlengt of ingekort door een schriftelijke aanpassing van de overeenkomst en deze door beide partijen wordt geaccepteerd.
6.2
Als er in de overeenkomst geen looptijd is beschreven, wordt de overeenkomst beschouwd als eenmalige verbintenis zonder looptijd. De overeenkomst eindigt in dat geval op de opleverdatum zoals beschreven op de afsluitende factuur.
6.3
Afgesloten onderhoudscontracten worden na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend verlengt met dezelfde periode. Het onderhoudscontract kan op elk gewenst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
6.4
Emjawi heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Emjawi gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
6.5
Emjawi heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schade vergoeding.

 

Artikel 7: Levering en levertijd

7.1
Aflevering geschiedt via het uploaden van de website op de afgesproken server en domeinnaam van de opdrachtgever of het overdragen van alle server, domein en website inloggegevens aan de opdrachtgever.
7.2
Aflevering van diensten niet behorende tot de website worden overgedragen aan de opdrachtgever op de in de overeenkomst beschreven wijze.
7.4
Indien Emjawi niet instaat is om op de in de overeenkomst gestelde leverdatum de diensten te voltooien, kan Emjawi schriftelijk in gebreke stelt worden, met in acht neming van een termijn 14 dagen om haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

Artikel 8: Prijzen en betalingen

8.1
Alle door Emjawi genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
8.2
Wijzigingen in de tarieven worden door Emjawi tijdig doorgegeven met een minimum van 1 maand voorafgaand aan de wijziging. De opdrachtgever is gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
8.3
Na de ondertekening van de offerte of aanbieding krijgt het de status van een contract, waarbij Emjawi leveringsverplichtingen heeft en de opdrachtgever betalingsverplichingen heeft.
8.3
De opdrachtgever dient 20% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, onder vermelding van klant- en factuurnummer. De hoogte van de aanbetaling staat op de eerste factuur en dient binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst op het rekeningnummer van Emjawi te staan bijgeschreven.

8.4
Bij beëindiging van de diensten van Emjawi is de opdrachtgever verplicht de resterende 80% van het totaalbedrag te betalen. De hoogte van het resterende bedrag staat op de afsluitende factuur en dient binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende factuur op het rekeningnummer van Emjawi te staan bijgeschreven.
8.5
Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Emjawi volledig heeft voldaan.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1
Emjawi aanvaard geen enkele aansprakelijkheid wanneer Emjawi als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Emjawi alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Emjawi geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Emjawi tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1
Emjawi is niet verantwoordelijk voor aanpassingen gemaakt door de opdrachtgever zelf of van niet door Emjawi ingeschakelde derden.
10.2
De opdrachtgever vrijwaart Emjawi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
10.3
De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
10.4
Emjawi is niet aansprakelijk voor het in gebreke blijven van de hosting diensten door derden die door ons worden ingeschakeld ten behoeve van de hosting.

 

Artikel 11: Copyright en gebruik geleverde diensten en producten

11.1
Emjawi plaatst haar naam en/of logo klein op de landingspagina van de website van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze te allen tijde te laten staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het verwijderen en/of achterwege laten van de naam en/of logo van Emjawi zullen kosten in rekening worden gebracht.
11.2
Emjawi zal alle geleverde diensten mogen gebruiken voor haar portfolio, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3
Al het door Emjawi vervaardigde materiaal mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Emjawi worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
11.4
Het eigendom van door Emjawi verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Emjawi, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Hier kan door Emjawi een vergoeding voor worden bedongen.

 

Artikel 12: Overige

12.1
Op deze algemene voorwaarden is alleen het Nederlands Recht van toepassing.
12.2
De algemene voorwaarden staan op de website van Emjawi www.emjawi.nl/algemenevoorwaarden en worden meegeleverd bij elke offerte. Van toepassing is steeds de laatste versie of de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.